امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums
Pages: 1
1. هر چه می خواهد دل تنگت بگو(عاشقانه.عارفانه و. (2175 replies)
2. یه (1 replies)
3. خدایا کفر نمیگویم (1 replies)
4. نامه های کودکانه ولی عاشقانه به خدا (6 replies)
5. راز گشايي هموندي (40 replies)
6. تا (1 replies)
7. اهل دانشگاهم!!!!! (0 replies)
8. آرزوی کورش (0 replies)
9. رنجنامه به یزدان(اگه با خدا حرفی داری یا ازش قهری بیا تو) (0 replies)
10. شكست عاشقونه (0 replies)
11. مي توان... (0 replies)
12. گفتي... (0 replies)
13. عشق يا دوست داشتن..؟ (0 replies)
14. اگر... (0 replies)
15. راه عشق (0 replies)
16. غمي غمناك (0 replies)
17. دل گرفته برايت (0 replies)
18. باران (0 replies)
19. دوراهي (0 replies)
20. دل نوشته (38 replies)