امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums
Pages: 12345
1. اوستا(ویسپرد) (21 replies)
2. باز سرایی یشت ها - رویه ششم (20 replies)
3. دانلود ترجمۀ جدید گاتا- هومباخ- 2010 (2 replies)
4. نام‌های خاص و کارکردهای جامعه‌شناختی در گاتها (0 replies)
5. معنی نام اَوِستا و واحدهای آن (0 replies)
6. واژه هاي اوستايي و چم(معني) آنها (76 replies)
7. اوستا(یشت ها) (23 replies)
8. جایگاه وندیداد در فرهنگ وادبیات اوستایی (1 replies)
9. باز سرایی یشت ها - رویه پنجم (50 replies)
10. اوستا(يسنا) (75 replies)
11. زندگی ایرانیان در زمانه‌های سرایش یشت‌ها (1 replies)
12. اسناد بر مكتوب بودن گاتها گواهي مي‌دهند (0 replies)
13. باز سرایی یشت ها - رویه چهارم (49 replies)
14. باز سرایی یشت ها - رویه سییم (49 replies)
15. گاتها، سرزمين كشف‌ناشده‌اي، رها از مطلق‌گويي‌ (0 replies)
16.  وَرَهرام يَشت (0 replies)
17. مبانی فلسفی حفاظت از محیط زیست در اوستا (0 replies)
18. نگارش اوستا چگونه آغاز شد؟ (0 replies)
19. گاتا ها و تأثیر آن بر ایران باستان و جهان (3 replies)
20. باز سرایی یشت ها - رویه دوییم (49 replies)