اساسنامه امرداد

اساسنامه نوین امردادبنام خداوند جان و خرد
دوست فرهیخته و فرزانه،

با سپاس از اینکه تارنمای امرداد برای تبادل اندیشه برگزیده اید. برای پاسداری از این تارنما و  نشان دادن دیدگاه های این تارنما و آسودگی بازدیدکنندگان آن ، برآن شدیم آیین هایی را قراردهیم تا همه ما از آنها بهره بگیریم. استواری بر پایبندی به این آیین ها ، چه بازدیدکنندگان میهمان ، چه بازدیدکنندگان نام نویسی کرده و چه گردانندگان تالارها را دربر می گیرد.


دیدگاه های این تارنما :

1- تنها هدف از راه اندازی اين تارنما و تالارهای گفتگوی آن ، یاری رسانی و زدودن دشواریهای بازدیدکنندگان و پاسخگویی به پرسش های آنان در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، آیینی ، دینی ، ادبی ، هنری و تخصصی می باشد.
2- این تارنما ویژه ی ایران دوستان و فرهیختگانی ست که دغدغه ی آنان تاریخ و فرهنگ و هنر ایران است و وابسته به هیچ قوم، آیین و گروهی نیست. هر کس ایرانی ست و ایران را دوست دارد ، هموند امرداد است.


شناسایی واژه ها :

-  گرداننده تارنما :شناسه ایست که گردانندگی تارنمای امرداد - شامل بخشهای پایه، امردادنامه، تالارها و... را بردوش دارد. این شناسه با نام هموندی Pasha شناخته می شود.

-  گرداننده تالار "انجمن" : شناسه ایست که گردانندگی یک یا چند تالار را بر دوش دارد و از سوی کاربران و طی یک همه پرسی همگانی برگزیده خواهدشد و وظیفه کنترل نوشتارها، پاسخگویی به کاربران در حیطه گردانندگی اش و یاری رسانی به گرداننده تارنما را دارد. نام گرداننده ی هر تالار در فهرست تالارها و زیر نام تالار نوشته شده است.

-  دادگر : شناسه ایست که از سوی گرداننده تارنما برگزیده می شود و مسئول هماهنگی میان گردانندگان تالارها، پاسخگویی به کاربران درصورت شکایت از گرداننده تالار و یاری رسانی به گرداننده تارنما را دارد.

-  گروه دادگزاران: گروهی با شمارش زوج است که از سوی گرداننده تارنما؛ و از میان هموندان، جهت دادرسی به همراه دادگر در دادگاه بازنگری "تجدید نظر" ؛ برگزیده میشوند.

-  نام هموندی "کدکاربری" : شامل یک واژه یا چندین واژه است که شناسایی بازدیدکننده ی تارنما را برای سایرین ممکن می سازد و از سوی وی، هنگام نخستین بازدید از تارنما و نام نویسی برگزیده می شود.


آیین های همگانی:

آیین شماره 1 - همه ی کاربران می بایست در هنگام نام نویسی در تارنما ، از واژه های مناسب برای برگزیدن نام کاربری خود بهره گیرند. درصورت بهره گیری از واژه های زشت و ناپسند ، کدکاربری آن كاربر زدوده و دسترسی وی به تالارها ناممکن خواهد شد.

آیین شماره 2 - زبان و واژه ای که امرداد بر بازشناسی و بهره گیری از آن استوار است، فارسی است. از این رو تاجایی که می توانید در بهره گیری از واژه های لاتین، پنگیلش و ... خودداری فرمایید. امرداد در تلاش است در تارنما، از واژه های فارسی ولی آشنا و همگون بهره گیری کند و در این راه همکاری کاربران نیز بسیار سودمند خواهدبود.

آیین شماره 3 - کاربران تارنما می بایست در هنگام فرستادن پیام / جستار / گفتار در تالارها از واژه های مناسب بهره گیرند. در صورت دیدن واژه های زشت و ناپسند ، نوشتار فرستاده شده ی آن كاربر در نخستین گام زدوده خواهد شد و به وی هشدار کتبی داده خواهدشد. درصورت تکرار، دسترسی وی به تالارها نا ممکن خواهد شد.

آیین شماره 4 - تعریف و برداشت از چگونگی واژه های زشت و ناپسند و توهین به سایر کاربران بر دوش گرداننده تالار است. چنانچه در تفسیر واژه ها میان کاربر و گرداننده تالار اختلافی پیش آید، رای شناسه "دادگر" بعنوان رای نهایی پذیرفته خواهدشد.

آیین شماره 5 -  کاربران می بایست در هنگام فرستادن پیام / جستار / گفتار / پرسشهای خود از یک موضوع "سرگفتار" مناسب بهره گیرند. این سرگفتار می بایست در رابطه با پیام / جستار / گفتار / پرسشهای ایشان باشد. در غیر اینصورت در هنگامی که کاربر تازه باشد به او اخطار داده خواهد شد. در صورت تکرار این موضوع بوسیله کاربران چه تازه و چه کهن ، نوشتار وی زدوده خواهد شد.

آیین شماره 6 - این تارنما ، سخن گاهی برای تبادل اندیشه ها در راستای دیدگاه های تارنما می باشد. پس خواهشمندیم  تلاش کنید گفتارهای خود را در رابطه با این موضوع و يا با موضوعات وابسته به آن گزینش کنید و بفرستید.

آیین شماره 7 - مسئولیت گفتارهای فرستاده شده بوسیله کاربران به دوش خود ایشان می باشد و نمایانگر نگرش یا سخنان گرداننده تالار و تارنما نمی باشد.

آیین شماره 8 - اگر  مایلید پیامهایی از تارنماهای دیگر را به این تارنما بفرستید ، باید سرچشمه،  پیوند یا نشانی آن تارنما را نام ببرید. در صورتی که گفتار یا پیام نوشته شده از سوی شخص بود ، باید نام وی را یادآوری نمایید.

آیین شماره 9 - در هنگام ساختن دستینه "امضا" در ویژگیهای شخصی خود ، از آگهی های تجاری (تارنما و سایر آگهی ها) خودتان و دیگران خودداری نمایید. در صورتی كه تارنمای شما دیدگاه آموزشی و يا فرهنگی همسو با امرداد دارد با آگاهی دادن درباره چگونگی کار تارنما ، برای شناساندن آن به كاربران ميتوانيد دستینه را به تارنمای خود پیوند دهيد.

آیین شماره 10 - خواهشمندیم از ساخت بیشتر از یک کدکاربری در تارنما خودداری فرمایید. درصورت بهره گیری نادرست از شناسه های دیگر، تمامی شناسه ها زدوده و در تالار همگانی به آگاهی سایرین خواهدرسید.

آیین شماره 11 - از فرستادن گفتارهایی درباره هک ، نفوذ به سیستمها و... که بار منفی و خرابکاری با خود دارند، همچنین گفتارهایی که سبب آزار و دشواری برای دیگران شود ، در تارنما جلوگیری خواهدشد. تنها گفتارهای سودمند مانند Crack برنامه ها و آموزش موارد امنیتی سیستم و مقابله با هكران و همانند آن که برای کاربران سودمند باشد، مجاز است.

آیین شماره 12 - از فرستادن گفتارهایی که به گونه ای به هجو یا توهین سایر آیین ها و باورهای مذهبی می پردازند، جلوگیری خواهدشد. در غیر اینصورت نوشتار زدوده خواهدشد . تارنما تلاش خواهد کرد فرهنگ انتقاد سازنده به دور از توهین و ناسزا را نهادینه نماید.

آیین شماره 13 - خواهشمندیم در هنگام فرستادن پیامها و پرسشهای خود ، تالار همسو را برگزینید و از فرستادن نوشتارهای خود در تالارهای ناهمسو خودداری نمایید.  در غیر اینصورت پیام از سوی گرداننده تالار به تالار مناسب برگشت خواهدخورد.

آیین شماره 14 - چگونگی همه فايلها و يا فرتورها و ... كه از راه تارنما فرستاده ميشوند بر دوش كاربر فرستنده میباشد و تارنما در زمينه سالم بودن آنها، ويروسی نبودن آنها و ... مسئولیتی ندارد. ما به شما پيشنهاد می كنيم پس از دريافت فايلها و ... آنها را پیش از بهره گیری به یاری نرم افزارهايی كه كار ويروس يابی و جستجوی فايلها را بر دوش دارند ، بازبینی نماييد.

آیین شماره 15 - برای امنيت بيشتر جهت گرفتن پاسخ  پرسشها ، از تالارها بهره گیری نماييد در صورتی كه از راه ايميل ، چت و يا هر روش ديگری از کاربر موردنظر پرسش می کنید، تارنما هيچ گونه مسئولیتی درباره درستی پاسخ و... نخواهد داشت.
 
آیین شماره 16 - خواهشمندیم هنگام فرستادن جستار یا پیام خود به تالارها ، به قوانين کنونی جمهوری اسلامی احترام بگذاريد و از قرار دادن نوشتار ، پیام و فرتورهایی که به شوند آنها برای شما و تارنما دشواری بوجود آورد ، خودداری فرماييد.

آیین شماره 17 - چنانچه جستار یا پیامی از کاربران از سوی گرداننده ی تالار زدوده یا ویرایش شد ، در صورت داشتن پرسش در اینباره و یا دانستن شوند زدودن یا ویرایش آن می توانید برای گرداننده آن تالار یک پیام خصوصی‌ بفرستید و پرسش خود را به گونه خصوصی‌ درمیان بگذارید تا آن گرداننده نیز در اینباره شمارا راهنمایی‌ کند و پاسخ شمارا بدهد. درصورتیکه از سوی گرداننده تالار طی سه روز پاسخی دریافت نکردید یا پاسخ وی شمارا قانع نکرد می توانید شکایت خودرا با شناسه "دادگر" درمیان بگذارید.

آیین شماره 18 - خواهشمندیم از فرستادن جستارها و پیامهای یکسان و همانند خودداری فرماييد. جستارها و پیامهای یکسان از سوی مديران زدوده خواهند شد.

آیین شماره 19 - اگر می خواهيد از گفتارها و آموزشهايی كه در اين تارنما فرستاده شده است در جايی ديگر و يا در تارنمای خود بهره بگیرید؛ نام بردن از تارنما و نام نويسنده گفتار و یا پیام بایستنی است.


آیین های دادرسی:

آیین شماره 20 - در صورتیکه کاربری نسبت به روش کار گرداننده تالار پرسشی داشت. باید آن را بصورت "پیام خصوصی" با وی درمیان گذارد. اگر از سوی گرداننده تالار طی سه روز پاسخی دریافت نکردید یا پاسخ وی شمارا قانع نکرد می توانید شکایت خودرا با شناسه "دادگر" درمیان بگذارید.

آیین شماره 21 - همانگونه که پیشتر به آگاهی رسید تعریف و برداشت از چگونگی واژه های زشت و ناپسند و توهین به سایر کاربران در نوشتارها بر دوش گرداننده تالار است. چنانچه در تفسیر واژه ها میان کاربر و گرداننده تالار اختلافی پیش آید. رای شناسه "دادگر" بعنوان رای نهایی پذیرفته خواهدشد.

آیین شماره 22 - اگر به هر شوندی کاربری با کاربر دیگر دچار مشکلی شد، می تواند شکایت خودرا با شناسه "دادگر" درمیان گذارد.
تبصره: همه ی اختیارات تالار دادرسی با شناسه دادگر است.

آیین شماره 23 - اگر خوانده یا خواهان، پس از رای دادگاه نخست نسبت به رای اعتراض دارد ، می تواند آن را به آگاهی گرداننده تارنما برساند. پس از آن دادگاه تجدید نظر با باشندگی "گروه دادگزاران" و "دادگر" تشکیل میشود و سپس رای نهايی صادر می گردد.

تبصره: هموندان "گروه دادگزاران" نمیتوانند رای ممتنع بدهند.

آیین شماره 24 - نام هموندان "گروه دادگزاران" تا زمانیکه شرایط، مناسب تشخیص داده نشود محرمانه خواهد بود و آگاهی رسانی نخواهد شد. بر آنها است که نامشان را دست کم، تا پایان دادگاه پنهان نگه دارند.

آیین شماره 25 - رای دادگاه دوم (تجدید نظر) رای نهایی و اعتراض ناپذیر است؛ بنابراین چنانچه خوانده و یا شاکی، پس از دادگاه تجدید نظر، در تالارهای همگانی تارنما به موضوع دادرسی دامن بزنند؛ دسترسی آنها به تارنما، برای بار نخست به مدت سه روز و برای بار دوییم، یک هفته و برای بار سوم به مدت یک ماه بسته خواهد شد.

آیین گزینش گرداننده تالار :

آیین شماره 26 - هر کاربری که جزو کاربران بسیار کوشا و کوشاترین های امرداد باشد می تواند برای گردانندگی تالارهایی که به نوشتارهای آن آگاهی دارد (حداکثر دو تالار) نامزد شود. بنا بر تشخیص گرداننده تارنما، نامزدها می توانند برای بیش از دو تالار کاندیدا شوند.

آیین شماره 27 - گرداننده گان تالار از میان کاربران بسیار کوشا و کوشاترین های امرداد ی که در تالار مورد درخواست خود فعالیت خوبی دارند و همچنین کمینه سه ماه از نام نویسی آنان گذشته باشد، برگزیده خواهندشد.

آیین شماره 28 - کاربرانی که مایلند گردانندگی تالارهای امرداد را بر دوش بگیرند باید ظرف یکهفته پس از فراخوان همگانی درخواست نامزدی خودرا به شناسه "Pasha" بفرستند.

آیین شماره 29 -  رای گیری گردانندگان طی مدت پانزده روز بطور همگانی انجام خواهدگرفت.

آیین شماره 30 - تنها کاربران کوشا ، بسیار کوشا و کوشاترین های امرداد می توانند در رای گیری شرکت کنند.

آیین شماره 31 - اگر برای گردانندگی تالاری تنها یک نامزد برگزیده شده بود، حداقل پنجاه رای برای گردانندگی تالار نیاز دارد. در صورتیکه تعداد نامزدها دو یا سه نفر باشند، نامزدی که دارای بیشترین رای باشد، به عنوان گرداننده تالار معرفی و اگر دو یا سه نامزد هرکدام به تنهایی بالای پنجاه رای بیاورند ، هر دو (سه) به عنوان گرداننده تالار برگزیده خواهندشد.

آیین شماره 32 - درصورتیکه طی مدت پانزده روز اکثریت آرا بدست نیامد پنج روز دیگر به رای گیری افزوده خواهدشد. درصورتیکه پس از این زمان اکثریت بدست نیامد، تصمیم گیری با گرداننده تارنما خواهدبود.

آیین شماره 33 - گزینش یا برکناری گرداننده تالارها بر دوش گرداننده تارنماست.پاينده ايران
گرداننده تارنما - رحیمی "Pasha"

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد