چه کسی در تارنما است؟

نمایش
نام هموندی گاه کارشد
مهمان 21:02:15 دیدن هموندان حاضر در تالار.
مهمان 20:56:44 خواندن نمونۀ ضرب المثل های پارسی افغانستان.
مهمان 20:54:58 درحال ورود به تالار.
مهمان 20:40:02 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 20:35:23 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 20:27:18 خواندن لک ها قوم هستند یا طایفه؟ لکی زبان است یا گویش؟.
مهمان 20:26:40 درحال ورود به تالار.
مهمان 20:04:52 خواندن رستم رادیو تلویزیون ملی ایران: "فریدون فرح اندوز".
مهمان 20:01:38 درحال ورود به تالار.
مهمان 20:00:48 خواندن زمان زرتشت و طول عمر وی.
مهمان 19:49:11 خواندن ضرب المثل هاي ايراني.
مهمان 19:28:35 درحال ورود به تالار.
مهمان 19:16:27 خواندن ساقی نامه.
مهمان 19:14:23 خواندن خنیاگران دوره ساسانی .
مهمان 19:13:57 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
Google 19:11:51 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
Google 19:10:06 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
Google 19:00:16 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 18:41:59 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 18:29:35 خواندن رباعیات سانسور شده حضرت خیام.
مهمان 18:12:32 خواندن رباعیات سانسور شده حضرت خیام.
مهمان 18:04:55 خواندن تاریخ یونان از ابتدا تا مرگ اسکندر.
مهمان 17:59:11 خواندن ویتگنشتاین و دو فرهنگ.
مهمان 17:57:28 خواندن زندگینامه آقای نیکنام-1.
مهمان 17:54:19 خواندن ریشه شناسی واژه بهار.
مهمان 17:41:18 خواندن لک ها قوم هستند یا طایفه؟ لکی زبان است یا گویش؟.
مهمان 17:16:10 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 17:13:07 درحال ورود به تالار.
مهمان 16:59:02 خواندن شاه بیت های پارسی.
مهمان 16:50:52 خواندن داستان زندگي بنيان گذار ايران ناسيونال و ماشين پيكان در ايران .
مهمان 16:32:27 خواندن تحقیقی پیرامون رسم «ساتی» و واژه «سَتی».
مهمان 16:27:05 خواندن آیا عرب ها تمدن داشتند؟.
مهمان 16:14:55 خواندن نواده اردشیر بابکان یک روسی به نا.
مهمان 16:08:23 خواندن ویل دورانت چه می گوید ؟ (نقدی بر تاریخ تمدن).
مهمان 16:07:12 کارشد ناآشکار
مهمان 16:04:06 درحال ورود به تالار.
مهمان 15:58:20 خواندن لک ها قوم هستند یا طایفه؟ لکی زبان است یا گویش؟.
مهمان 15:58:12 خواندن خودکشی یونان.
مهمان 15:56:19 خواندن واژه هاي اوستايي و چم(معني) آنها.
مهمان 15:44:48 درحال ورود به تالار.
مهمان 15:44:37 خواندن ضرب المثل هاي ايراني.
مهمان 15:37:21 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 15:32:14 خواندن مشاعره به گونه ای دیگر.
مهمان 15:07:37 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 14:53:59 خواندن لک ها قوم هستند یا طایفه؟ لکی زبان است یا گویش؟.
مهمان 14:52:26 خواندن آیا کرد قوم است و کردی زبان است و یا<کرد> فقط واژه ایست معادل <رمه گردان>.
مهمان 14:45:08 خواندن ■((سپنتامینو)) و ((انگره مینو)).
مهمان 14:26:21 گشت و گذار در تالار آریاییان.
Google 14:16:03 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 14:09:47 درحال ورود به تالار.
نمایش

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد