نویسنده جستار: ميهن اهورايی  (بازدیدها: 1353 بار)

0 هموند و 3 میهمان درحال خواندن جستار.

human

  • هموند بسیار کوشا
  • *
  • نوشتار: 490
  • امتیاز: 116
ميهن اهورايی
« : 02 نوامبر 2015 گاه 23:27:30 »
ميهن پرستان اهورايی
با درودی آشنا
در اين جستار به بررسی ويژگيهای ميهنپرستان راستين ايرانزمين ميپردازم .
آن شيوه گفتاری ،کرداری و پنداری که ما آنها را پايه های بسيار استوار فرهنگ اهورايی اين مرز پر گهر ميدانيم ،برای نخستين بار به وسيله گروهی آريايی نژاده به جهانيان شناسانده شد .
گفتارشان راست و هخامنش ( آقامنش ) بود ،کردارشان نيک بود و از گفتارشان پيروی ميکرد ،پندارشان نيز همواره از ياد خدا آکنده .
اينان هيچگاه خود پرست نبودند ،بلکه خداپرست بودند و برايشان انسانها اندامهای يک پيکر بودند و از درد و رنج مردمان ،حتا مردمان دور دست ،رنج ميبردند .
اينان به هر سرزمينی که وارد ميشدند با خود نه نيستی و نه نابودی ،بلکه شادی و آبادانی را به ارمغان می آوردند .
اينان در پيمانهايشان با بيگانگان هيچگاه نيرنگ نميکردند و در راه اجرا درست آنها به سادگی از مال ميگذشتند .
آری ،فرهنگ اهورايی اين مرز و بوم را بهترين پيروان راه دانايی پايه ريزی کردند ....
اينک ماييم و اين جهان آکنده از دروغ و خشم که در آن سر دمدارانش دارند مردمانشان را چهار نعل به سوی نيستی و مرگ ميرانند .
به راستی چه نيرويی ميتواند در برابر اين لجام گسيختگی اهريمنی که دارد جهانيان را با سرنوشتی شوم روبرو ميگرداند ،ایستادگی نمايد .
آن نيرو که بتواند در برابر اينهمه ويرانگری ،چه در بعد محيط زيست  و چه در بعد منش و انسانيت بایستد ،چيزی نيست مگر عشق .
عشق به راستی ،عشق به انسانيت و عشق به پاکیزگی جايی که در آن زيست ميکنيم .
اينک ببينيم که کدامين فرهنگ بيشتر از ديگران به عشق بها ميدهد و نهال آنرا بيش از ديگران آبياری ميکند . 
در برابر اين فرهنگ در جهان امروزين دو فرهنگ بارز ديگر قد برافراشته اند .
يکی فرهنگ شوره زار انباشته از نيرنگ که پشتيبانان آنرا ضحاکيان ميناميم و ديگری فرهنگ ماکياولی که جهان غرب آنرا آبياری ميکند .
دنباله روی از فرهنگ ضحاکيان برأی رهايی انسانها ،آنهم با دو ويژگی اهريمنی نيرنگ بازی و شکم بارگی ،به هر روی دور از خرد مينمايد و به ديگر سخن ،در شوره زار جايی برأی رشد و بالندگی عشق پيش بينی نشده است .
ميماند فرهنگ ماکياولی غرب با ويژگی آزادی از همه سو و در راستای خواسته های نفس .
مردمانی که سنگ اين فرهنگ را به سينه ميزنند با ايجاد بلوکهای جداگانه ،کوشش ميکنند که با هر روش ممکن خود را آباد نمايند و در اينراه به خرابی بلوکهای ديگر هم چندان بهايی نميدهند .
در فرهنگ غربی همه چيز از علف هرز گرفته تا نهال عشق ميتواند رشد نمايد و به ديگر سخن ،باغبان کوشش ميکند تا موجودی محدود کود و خاک را ،برابر به علفهای هرز و نهالهای عشق برساند .
و ميدانيم که نهالهای عشق در کنار علفهای هرز چندان رشدی نمی يابند .
و باز هم ميدانيم که اين علفهای هرز ،اگر دستشان به قدرت برسد ،به سادگی ميتوانند با يک ديوانه بازی کار دنيا را يکسره نمايند ،که به ياری خدا ،جهانيان آنروز را نبینند  .
باور من بر آنست که تنها فرهنگی که ميتواند نهال عشق را تا مرزهای جهان گستر بپروراند تا جهانيان بتوانند شاد و بالنده در سايه آن زندگی نمايند .همانا فرهنگ تعريف شده اين مرز و بوم اهوراييست و بس .
فرهنگی که خاک ،آب و هوا را پاک ميخواهد و مردمان را شاد و سر زنده .
فرهنگی که انسانها را اندامهای يک پيکر ميداند .
بدانيد که اين رويکردی راستی پژوهانه است و اين فرهنگ بايسته است تا مرزهای خاکی را در نوردد و سروش اهورايی خود را به گوش جهانيان برساند .
پروردگار توانا پشتيبان ميهنپرستان اهورايی اين مرز پر گهر باشد
 


 












   

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد