چه کسی در تارنما است؟

نمایش
نام هموندی گاه کارشد
مهمان 16:09:24 دیدن هموندان حاضر در تالار.
مهمان 16:08:08 در حال دیدن فهرست هموندان.
Google 16:07:31 درحال دریافت فایل از فایلخانه
مهمان 16:07:13 خواندن خانه ها و عمارت های معروف تهران.
مهمان 16:06:25 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
آنلاین md_uk46 16:04:39 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 16:04:38 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 15:57:13 خواندن الن پیج، ستاره "ریزه میزه" هالیوود .
مهمان 15:55:20 خواندن سرود ملی کنونی آذربایجان.
مهمان 15:53:57 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 15:43:19 خواندن زروان کیست؟.
مهمان 15:39:06 خواندن شاه بیت های پارسی.
مهمان 15:32:31 گشت و گذار در تالار همایش ها و نشستهای فرهنگی.
مهمان 15:27:56 خواندن بیدل .
مهمان 15:24:11 خواندن واژه هاي اوستايي و چم(معني) آنها.
مهمان 15:16:05 خواندن گرامیداشت پروفسور سروش سروشیان.
مهمان 15:16:00 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 15:14:41 درحال دریافت فایل از فایلخانه
مهمان 15:14:25 خواندن دعای مقدس اهونور.
مهمان 14:48:53 درحال ورود به تالار.
Google 14:48:48 درحال دریافت فایل از فایلخانه
مهمان 14:47:36 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 14:38:14 خواندن کنکاشی در اسناد خلیج پارس - نخستین بار در امرداد.
Google 14:31:37 درحال دریافت فایل از فایلخانه
مهمان 14:24:39 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 14:24:14 خواندن معنی یا چم آرامش و آسایش چیست ؟.
Google 14:20:29 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 14:16:53 گشت و گذار در تالار زبان شناسی.
مهمان 14:13:51 نام نویسی در تالار.
مهمان 14:12:43 نام نویسی در تالار.
مهمان 13:42:06 خواندن خانه ها و عمارت های معروف تهران.
مهمان 13:41:08 درحال ورود به تالار.
مهمان 13:37:09 خواندن خانه ها و عمارت های معروف تهران.
مهمان 13:34:52 خواندن شهر قصه.
مهمان 13:31:31 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 13:13:15 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 13:04:43 خواندن ماهیت زرتشت تاریخی و زمان ومکان او.
مهمان 13:03:45 خواندن فدرالیسم یا تجزیه طلبی؟.
مهمان 12:36:55 خواندن اليکا ، ديار يادها و خاطره ها.
مهمان 12:31:47 خواندن لک ها قوم هستند یا طایفه؟ لکی زبان است یا گویش؟.
مهمان 12:29:30 خواندن 26 دیماه - جشن بهمن گان و روز پدر شاد باد.
مهمان 12:28:58 خواندن گیاه ایرانی در چنگال واژه‌ی مغولی.
مهمان 12:18:25 خواندن مستند "قیمت من پنجاه گوسفند بود".
مهمان 12:16:21 گشت و گذار در تالار هم سرایی هموندان.
مهمان 12:11:07 خواندن خانه ها و عمارت های معروف تهران.
مهمان 12:04:10 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 12:01:06 خواندن خانه ها و عمارت های معروف تهران.
مهمان 11:51:46 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 11:46:14 خواندن نمونه ی زیبایی زن در شاهنامه.
مهمان 11:42:05 گشت و گذار در تالار آریاییان.
نمایش

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد