چه کسی در تارنما است؟

نمایش
نام هموندی گاه کارشد
مهمان 18:42:18 دیدن هموندان حاضر در تالار.
مهمان 18:41:55 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 18:36:50 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 18:33:07 درحال ورود به تالار.
مهمان 18:25:12 خواندن به بهانه حرف های ناصر تقوایی درباره شرایط "هنرمند" بودن.
مهمان 18:22:19 خواندن آرامگاه بهرام گور .
مهمان 18:21:33 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 18:14:45 خواندن انجمن شعر امرداد.
مهمان 18:07:46 درحال ورود به تالار.
مهمان 18:06:32 درحال ورود به تالار.
مهمان 17:57:49 درحال ورود به تالار.
مهمان 17:49:27 خواندن کلمات فارسی دارای ریشه ی عربی که در عربی به کار نمی روند.
مهمان 17:43:46 خواندن خرده متنی از سخنان مانی.
مهمان 17:33:18 خواندن جادوی زرتشت.
مهمان 17:24:59 خواندن سکه شناسی دودمانهای پارس.
مهمان 17:22:10 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 17:17:59 خواندن سید خلیل عالی نژاد.
مهمان 17:17:44 خواندن رسالۀ منطقی پولُس پارسی و نوآوری در ساخت کتاب.
مهمان 17:16:38 خواندن اردشیر دوم هخامنشی؛ به روایت پلوتارک.
مهمان 17:09:47 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 17:05:33 خواندن کردستان سرخ - سوور (قفقاز) .
مهمان 17:00:30 خواندن محسن آزمایش .
مهمان 16:49:17 خواندن ■ فرهنگ واژگان اوستایی و پارسی.
مهمان 16:37:40 درحال ورود به تالار.
مهمان 16:30:15 خواندن زرتشتیان در دوران صفویه، افشاریه.
مهمان 15:55:13 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 15:53:48 خواندن نگاهی به نقشِ ساز و موسیقی در شاهنامه فردوسی و دیوان حافظ.
مهمان 15:50:55 خواندن رباعیات سانسور شده حضرت خیام.
مهمان 15:44:21 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 15:35:02 خواندن روانشاد کسری وفاداری.
مهمان 15:23:27 کارشد ناآشکار
مهمان 15:21:14 درحال ورود به تالار.
مهمان 15:12:44 خواندن زندگینامه آقای نیکنام-1.
مهمان 15:11:21 خواندن جانشینان اسکندر.
مهمان 15:08:08 خواندن جنگ شعر.
مهمان 14:52:23 خواندن سرانجامِ تراژیکِ فرود.
مهمان 14:51:01 خواندن جمشيد درخشان نابغه ی رياضيات آکسفورد.
مهمان 14:44:30 کارشد ناآشکار
مهمان 14:36:56 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 14:35:49 خواندن ترانه های محبوب من....
مهمان 14:31:10 خواندن توصیف ترکان از زبان ابن فضلان.
مهمان 14:23:25 درحال ورود به تالار.
مهمان 14:15:03 دیدن نتایج جستجو
مهمان 14:11:48 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 14:04:21 خواندن داستان زندگي بنيان گذار ايران ناسيونال و ماشين پيكان در ايران .
مهمان 14:01:35 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 13:59:49 خواندن سردار یار محمد خان کرمانشاهی.
مهمان 13:50:30 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 13:50:06 نام نویسی در تالار.
مهمان 13:49:53 گشت و گذار در تالار آیین های امرداد.
نمایش

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد