چه کسی در تارنما است؟

نمایش
نام هموندی گاه کارشد
مهمان 08:20:21 دیدن هموندان حاضر در تالار.
Alexa 08:20:20 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 08:17:00 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 08:05:20 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 07:25:52 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 07:22:39 خواندن واژه گبر چیست؟.
مهمان 07:21:20 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 07:20:15 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 07:13:49 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 07:00:57 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 06:54:25 خواندن ميهن اهورايی.
مهمان 06:45:00 درحال ورود به تالار.
مهمان 06:44:46 گشت و گذار در تالار پیشنهاد به امرداد.
مهمان 06:43:15 خواندن حمله اسکندر مقدونی به ایران، بزرگترین دروغ تاریخ .
مهمان 06:33:06 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 06:12:54 خواندن مناجات های خواجه عبدالله انصاری.
مهمان 05:49:55 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 05:27:30 خواندن ترانه های محبوب من....
مهمان 05:13:34 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 05:08:12 خواندن لک ها قوم هستند یا طایفه؟ لکی زبان است یا گویش؟.
مهمان 05:07:22 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 04:32:11 خواندن واژه هاي اوستايي و چم(معني) آنها.
مهمان 04:21:34 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 03:54:20 خواندن لک ها قوم هستند یا طایفه؟ لکی زبان است یا گویش؟.
مهمان 03:45:54 خواندن تاريخچه ماهدشت.
مهمان 02:40:33 خواندن مزدک بامدادان.
مهمان 02:27:09 خواندن سرایشگری (مشاعره).
مهمان 02:18:59 خواندن مقایسه بین تمدن ایران باستان - مصر باستان - بابل و یونان.
مهمان 02:05:48 درحال دیدن Sitemap.
مهمان 02:00:57 درحال ورود به تالار.
مهمان 01:54:37 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 01:39:57 خواندن ترانه های محبوب من....
مهمان 01:32:51 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 01:32:21 درحال ورود به تالار.
مهمان 01:18:15 نام نویسی در تالار.
مهمان 01:17:48 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 01:12:00 خواندن راز جهان گشایی چنگیز خان در چی نهفته بود؟.
مهمان 01:01:55 جستجو در تالار
مهمان 00:45:56 خواندن پادشاهی های اروپایی.
مهمان 00:34:04 خواندن رستاخیز شهریاران ایران.
مهمان 00:29:10 خواندن کراوات ریشه اوستایی دارد!.
مهمان 00:20:10 خواندن سکه شناسی دودمانهای پارس.
مهمان 00:17:37 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 00:14:05 خواندن خرابات کجاست؟ .
مهمان 22 سپتامبر 2018 گاه 23:49:29 خواندن آرامگاه اشو زرتشت در کجاست؟.
مهمان 22 سپتامبر 2018 گاه 23:41:06 خواندن سفره های آیینی و نذری زرتشتیان.
مهمان 22 سپتامبر 2018 گاه 23:34:54 درحال ورود به تالار.
مهمان 22 سپتامبر 2018 گاه 23:24:40 خواندن خدایان مصر باستان.
مهمان 22 سپتامبر 2018 گاه 23:21:28 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 22 سپتامبر 2018 گاه 23:13:41 خواندن داستان زندگي بنيان گذار ايران ناسيونال و ماشين پيكان در ايران .
نمایش

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد