چه کسی در تارنما است؟

نمایش
نام هموندی گاه کارشد
مهمان 21:58:35 دیدن هموندان حاضر در تالار.
مهمان 21:54:34 درحال دیدن Sitemap.
مهمان 21:52:08 درحال ورود به تالار.
مهمان 21:32:53 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 21:26:51 درحال ورود به تالار.
مهمان 21:23:03 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 21:22:49 نام نویسی در تالار.
مهمان 21:22:29 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 21:20:09 خواندن پادشاهی ساسانیان.
مهمان 21:19:37 خواندن واژه هاي اوستايي و چم(معني) آنها.
مهمان 21:06:42 درحال ورود به تالار.
مهمان 20:50:38 خواندن ضرب المثل هاي ايراني.
مهمان 20:29:26 خواندن انجمن شعر امرداد.
مهمان 20:28:55 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 20:24:34 خواندن ترانه های محبوب من....
مهمان 20:21:51 درحال ورود به تالار.
مهمان 20:15:15 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 20:15:12 گشت و گذار در تالار پیش از آریاییان.
مهمان 20:15:00 نام نویسی در تالار.
مهمان 20:11:22 خواندن شعر تاجیکستان.
مهمان 19:54:38 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 19:53:10 خواندن جنجالی ترین ترین بازمانده فتحعلی شاه .
مهمان 19:53:02 خواندن رستم رادیو تلویزیون ملی ایران: "فریدون فرح اندوز".
مهمان 19:52:44 خواندن مرگ دانش‌آموز به خاطر تنبیه معلم.
مهمان 19:52:35 خواندن زبانهای آرانی و ایلامی در خانواده ی آلتایی نیستند.
مهمان 19:52:32 گشت و گذار در تالار کودکان ایران زمین.
مهمان 19:51:48 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 19:40:45 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 19:38:45 خواندن ■ فرهنگ واژگان اوستایی و پارسی.
مهمان 19:27:41 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 19:20:35 خواندن گلچین غزل آناهیتا.
مهمان 19:12:31 خواندن سید خلیل عالی نژاد.
مهمان 19:12:16 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 19:10:27 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 19:01:41 خواندن قرون وسطی چگونه شکنجه می کردند ؟.
مهمان 18:56:41 خواندن کتاب ارژنگ مانی.
مهمان 18:55:30 خواندن توصیف ترکان از زبان ابن فضلان.
مهمان 18:52:04 گشت و گذار در تالار پیشنهاد به امرداد.
مهمان 18:37:58 خواندن شماره دهم - یازدهم دوفصلنامه «باستان‌پژوهی» منتشر شد.
مهمان 18:22:48 خواندن کدام یک از شمادوستان با خط میخی(پارسی باستان)آشنایی دارید؟.
مهمان 18:22:21 خواندن ایران، بنیانگذار امپراطوری جهان(ترجمه برخی از منشور هخامنشیان).
مهمان 18:22:01 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 18:19:47 خواندن ضرب المثل هاي ايراني.
مهمان 18:18:26 گشت و گذار در تالار آیین های امرداد.
مهمان 17:59:11 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 17:53:43 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 17:51:07 خواندن سایه‌های صحرا؛ ایران باستان در جنگ از دکتر کاوه فرخ.
مهمان 17:49:08 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 17:44:09 خواندن سید خلیل عالی نژاد.
مهمان 17:43:33 درحال ورود به تالار.
نمایش

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد