چه کسی در تارنما است؟

نمایش
نام هموندی گاه کارشد
مهمان 21:14:38 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 21:12:09 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 21:06:20 خواندن آیین مهر.
مهمان 21:00:44 خواندن معنای واژگانی «ناییریکا» و «دوغذ.
Alexa 20:59:05 خواندن گاهشمار زنان.
مهمان 20:52:20 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 20:40:00 خواندن لک ها قوم هستند یا طایفه؟ لکی زبان است یا گویش؟.
مهمان 20:32:02 خواندن پايتخت هاي نامي ايران در تاريخ شاهنشاهي ايران.
مهمان 20:15:53 خواندن اصلاح زبان ترکی: کامیابی فاجعه‌آمیز.
مهمان 20:08:38 خواندن جستجو برای نماد عشق در ایران باستان.
مهمان 20:00:39 خواندن خدایان مصر باستان.
مهمان 19:56:10 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 19:55:22 خواندن ازبکستان چهارمین کشور پارسی زبان .
مهمان 19:48:42 خواندن ایران و سی آی ای؛ بازبینی جریان سقوط دولت مصدق.
مهمان 19:39:10 دیدن نتایج جستجو
مهمان 19:32:57 نام نویسی در تالار.
مهمان 19:24:12 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
Google 19:20:48 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 19:18:04 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 19:12:21 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 19:11:24 گشت و گذار در تالار تاریخ مصر.
مهمان 19:07:13 خواندن ترانه های محبوب من....
مهمان 19:01:22 خواندن لک ها قوم هستند یا طایفه؟ لکی زبان است یا گویش؟.
مهمان 18:57:21 خواندن نقش قوش در دو اثر دوره ی هخامنشی.
مهمان 18:47:05 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 18:46:45 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 18:46:42 خواندن نمونۀ ضرب المثل های پارسی افغانستان.
مهمان 18:41:55 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 18:36:50 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 18:33:07 درحال ورود به تالار.
مهمان 18:25:12 خواندن به بهانه حرف های ناصر تقوایی درباره شرایط "هنرمند" بودن.
مهمان 18:22:19 خواندن آرامگاه بهرام گور .
مهمان 18:14:45 خواندن انجمن شعر امرداد.
مهمان 18:07:46 درحال ورود به تالار.
مهمان 18:06:32 درحال ورود به تالار.
مهمان 17:57:49 درحال ورود به تالار.
مهمان 17:49:27 خواندن کلمات فارسی دارای ریشه ی عربی که در عربی به کار نمی روند.
مهمان 17:43:46 خواندن خرده متنی از سخنان مانی.
مهمان 17:33:18 خواندن جادوی زرتشت.
مهمان 17:24:59 خواندن سکه شناسی دودمانهای پارس.
مهمان 17:22:10 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 17:17:59 خواندن سید خلیل عالی نژاد.
مهمان 17:17:44 خواندن رسالۀ منطقی پولُس پارسی و نوآوری در ساخت کتاب.
مهمان 17:16:38 خواندن اردشیر دوم هخامنشی؛ به روایت پلوتارک.
مهمان 17:09:47 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 17:05:33 خواندن کردستان سرخ - سوور (قفقاز) .
مهمان 17:00:30 خواندن محسن آزمایش .
مهمان 16:49:17 خواندن ■ فرهنگ واژگان اوستایی و پارسی.
مهمان 16:37:40 درحال ورود به تالار.
مهمان 16:30:15 خواندن زرتشتیان در دوران صفویه، افشاریه.
نمایش

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد