امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums

آگاهیها و آیین نامه ها => یادمانهای امرداد => نویسنده: Pasha در 06 دسامبر 2008 گاه 17:44:01

سرنویس: سال 1383 نمای امرداد چگونه بود؟!
فرستاده شده ازسوی: Pasha در 06 دسامبر 2008 گاه 17:44:01
به یاری اهورامزدارویه نخستین امرداد  


تاریخ آغاز به کار تارنمای امرداد : 03/09/1383 خورشیدی - جشن آذرگان
تارنمای امرداد در روزهای نخستین تنها به بایگانی هفته نامه و گزارش آخرین شماره آن اختصاص داشت.


(http://www.amordad.net/amordad_site/yadman/yademan_amordad_83-01.jpg)


پایان استفاده از این تم: 1/10/1383 خورشیدیرحیمی

سرنویس: رویه دوییم امرداد
فرستاده شده ازسوی: Pasha در 06 دسامبر 2008 گاه 17:48:44
آغاز به کار این تم: 1/10/1383


(http://www.amordad.net/amordad_site/yadman/yademan_amordad_83-02.jpg)پایان : 24/01/1384
سرنویس: پاسخ : رویه نخستین امرداد
فرستاده شده ازسوی: Pasha در 06 دسامبر 2008 گاه 17:51:59
آغاز به کار این تم : 24/01/1384


(http://www.amordad.net/amordad_site/yadman/yademan_amordad_84-01.jpg)پایان: 3/09/1384