امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums

زبان و ادب پارسی => انجمن ادبی امرداد => سروده های هموندان => نویسنده: Supreme در 05 ژوئن 2018 گاه 21:58:06

سرنویس: فی البداهه
فرستاده شده ازسوی: Supreme در 05 ژوئن 2018 گاه 21:58:06
چه گوییم چون زار و فرسوده ایم
به چشمان بگشوده بغنوده ایم
توان رفت و ماندیم در لایدان
تو کوتاهی ما ز ما می ندان
پراکنده رای و پر اندیشه سر
نه در پای راه و نه در دست، زر
ز دارای بابک کنون یاد کن
سخنها بپیچان تو اندر سخن
کنون رفت نیروی پیچاندنا
ز هر در سخن با توان راندنا
سرنویس: پاسخ : فی البداهه
فرستاده شده ازسوی: dara_babak در 09 ژوئن 2018 گاه 00:46:17
به به

باد آمد و بوی سوپریم آورد !!
چون بچه بودم نمدونم کجا برد!!  :) :)

اگر داری تو عقل و دانش هوش
بیا بشنو حدیث سوپریم خوش

بخوانم از برایت داستانی!
که در معنای آن حیران بمانی  ;)