چه کسی در تارنما است؟

نمایش
نام هموندی گاه کارشد
مهمان 14:36:33 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 14:10:08 خواندن خواجه نصیرالدین توسی و ملا نصرالدین!.
مهمان 14:08:04 درحال ورود به تالار.
مهمان 14:00:00 خواندن لک ها قوم هستند یا طایفه؟ لکی زبان است یا گویش؟.
مهمان 13:58:03 نام نویسی در تالار.
مهمان 13:53:49 خواندن زبان کهن لکی.
مهمان 13:52:54 خواندن زندگی نامه میر جلال الدین کزازی.
مهمان 13:45:06 خواندن رستاخیز شهریاران ایران.
مهمان 13:22:15 خواندن آذرمیدخت کیست؟؟؟.
مهمان 13:10:05 خواندن نمونۀ ضرب المثل های پارسی افغانستان.
مهمان 13:02:02 خواندن سروده های میهنی .
مهمان 13:01:40 خواندن تیشتر یشت (برای جشن تیرگان).
مهمان 12:57:42 خواندن حمله اسکندر مقدونی به ایران، بزرگترین دروغ تاریخ .
Google 12:40:43 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 12:36:56 خواندن رستم رادیو تلویزیون ملی ایران: "فریدون فرح اندوز".
مهمان 12:31:17 خواندن رستاخیز شهریاران ایران.
مهمان 12:28:58 خواندن سکه شناسی دودمانهای پارس.
مهمان 12:23:23 خواندن دقوقی مثنوی معنوی همان کیاخسرو (یونس).
مهمان 12:22:01 گشت و گذار در تالار آریاییان.
مهمان 12:21:28 نام نویسی در تالار.
مهمان 12:21:19 نام نویسی در تالار.
مهمان 12:21:08 گشت و گذار در تالار آیین های امرداد.
مهمان 12:13:54 خواندن تاريخ پايان پادشاهي مهرداد اول پارتي.
مهمان 11:44:16 خواندن خدایان مصر باستان.
مهمان 11:04:16 خواندن خدایان مصر باستان.
مهمان 10:57:32 نام نویسی در تالار.
Google 10:35:54 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
Google 10:16:44 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 10:02:30 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 09:53:38 خواندن زروان کیست؟.
مهمان 09:47:49 خواندن ■ فرهنگ واژگان اوستایی و پارسی.
مهمان 09:38:30 خواندن پایه های دین زرتشت.
مهمان 09:36:24 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 09:08:40 خواندن سواره نظام آهنی(کاتافراکتس).
مهمان 08:56:23 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 08:56:00 نام نویسی در تالار.
مهمان 08:55:35 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 08:51:52 خواندن اوستا(يسنا).
مهمان 08:38:47 خواندن نام بهدینان نام ولقب بردیه ها.
مهمان 08:34:08 خواندن تاريخچه ماهدشت.
مهمان 08:01:26 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
مهمان 08:00:24 خواندن خدایان مصر باستان.
مهمان 07:38:52 خواندن خرده متنی از سخنان مانی.
مهمان 06:36:28 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 06:36:26 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 06:36:24 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 06:36:22 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 06:36:08 نام نویسی در تالار.
مهمان 06:35:59 گشت و گذار در تالار افغانستان - Afghanistan.
مهمان 06:25:54 خواندن برگه نخست تالار امرداد، از فرهنگ نامیرا و اهورایی ایران زمین سخن می گوید - Amordad Forums.
نمایش

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد