تاریخ ایران (پس از اسلام) > جمهوری اسلامی

آیا ایران باید از عراق تاوان جنگی بگیرد؟

(1/4) > >>

Supreme:
جهان عراق را آغازگر جنگ هشت ساله دانسته، اما ایران تاکنون خواستار تاوان جنگی نشده است. این در حالی است که کویت از چند سال پیش، درصدی بالا از درآمد نفتی عراق را همچون تاوان جنگی دریافت می کند.


نگاه شما چیست؟

1) ایران باید بی درنگ خواستار تاوان خود شود؟
2) ایران باید از تاوان جنگی بگذرد؟
3) باید این جستار را پادرهوا نگه داریم و برای زمانی دیگر بگذاریم؟
4) هیچ کدام؟

Supreme:
برخی گویند باید بی درنگ خواستار تاوان شد >:(
برخی هم می گویند اگر چنین پولی دریافت شود به ما و شما و خانوادۀ جان باختگان نخواهد رسید :scare:

godfather:
3) باید این جستار را پادرهوا نگه داریم و برای زمانی دیگر بگذاریم

چرا که

اگر چنین پولی دریافت شود به ما و شما و خانوادۀ جان باختگان نخواهد رسید

Azar:
شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد3) باید این جستار را پادرهوا نگه داریم و برای زمانی دیگر بگذاریم


--- پایان نقل قول ---

iran banoo:
درود

4- هیچکدام

سپاس

کنترل

[0] صندوق پستی

[#] برگه پسین

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد
Go to full version