نویسنده جستار: اهوراييان و اهريمنان3  (بازدیدها: 729 بار)

0 هموند و 1 میهمان درحال خواندن جستار.

human

  • هموند بسیار کوشا
  • *
  • نوشتار: 490
  • امتیاز: 116
اهوراييان و اهريمنان3
« : 26 سپتامبر 2014 گاه 20:06:48 »

همانگونه که ديديم شانس پايداری گروهها بستگی تام  به درسد % باشندگان اهورايی گروهها دارد و در همين راستا افزايش باشندگان اهريمنی ،شکنندگی گروهها را  افزايش ميدهد زيرا اهوراييان همگرايی می آورند و اهريمنان واگرايی .
اهريمنان به حبابهای درون شيشه ميمانند که هر چه شمارشان و اندازه شان بيشتر باشد ،آنرا کدرتر و شکننده تر ميکنند و وارون هر چه کمتر ،آنرا درخشانتر و نشکنتر مينمايند .
اينک اين پرسش پيش می آيد که  اهوراييان در دسته بنديهای گوناگون مردمی چه بايد بکنند ؟
اگر ميخواهيم جهان بسوی آرامش ،صلح ،دوستی و شادی گرايش پيدا کند ،پاسخ مانند روز روشن است .
نخست آنکه همه بايد در اهورايی تر شدن خود بيشتر بکوشيم .
سپس همه بايد درسد اهوراييان گروه خود را با راهنماييهای بهنگام افزايش دهيم و اگر اهريمنان گروه را پرشمار و آموزش ناپذير يافتيم ،بهتر است که گروه را ترک نماييم .
برأی نابودی گروههای اهريمنی کژانديش و آموزش ناپذير ،ترک آنها برأی اهوراييان يک بايد است ،چرا که ميدانيم،هيچ گروه و دسته اي بدون باشندگی اهوراييان پايدار نميماند . 
و اين يک راستيست که ويژگيهای اهورايی انسانرا بسوی جاودانگی راهبر ميشوند و وارون ،ويژگيهای اهريمنی انسانرا بسوی مرگ فرا ميخوانند .


 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد