نویسنده جستار: فهرستی از نام‌های دخترانۀ رایج در تاجیکستان  (بازدیدها: 757 بار)

0 هموند و 3 میهمان درحال خواندن جستار.

Supreme

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,653
 • امتیاز: 495
  • عاقلان دانند
فهرستی از نام‌های دخترانۀ رایج در تاجیکستان

نویسندگان:
دل‌افروز ابراهیم‌اُوا (تاجیکستان)
امیر حسین اکبری شالچیآزادَه
آلینَه (از روسی)
آمنَه
ادیبَه
اصیلَه
اِلویرا (از روسی)
الینَه (از روسی)
امیدَه
امینَه
انارگل
اَنارَه
اَنَرَه (از روسی)
اَنیسَه
بانو
بَتیَه (از روسی)
بدخشان
بَرنا
بلبلbulbul/
بونَفشَهbūnafša//: بنفشه
بهار
بی‌بی‌جان
بی‌بی‌گل
بی‌رَجَو/bīrajav/ (صورتی از بی‌بی‌رجب)
پروینَه
پیتیا/ pētiyā/ (از روسی)
تاجِ‌نِسا (صورتی از تاج‌النسا)
تخمینَه (تلفظی از تهمینه که در پی کاربرد خط سیریلیک پیدا شده است.)
تمنّا
تَنیَه (از روسی)
تَوَرگل
ثریّا
جانانَه
جمال‌بی
جمیلَه
چمن‌گل
حافظَه (به معنای خوانندۀ زن)
حبیبَه
حدیثَه
حُسنِ‌گل
حُسنیَه
حفیظَه
حلیمَه
حنیفَه
حوربی‌بی
خاصیت
خال‌بی‌بی
خالدانَه
خالصَه
خدیجَه
خرسند
خرماگل
خمارگل
خورشیدَه
خَیری
دلارامdilārām/
دل‌افروزdilafrūz/
دل‌انگیزdilangēz/
دلبرdilbar/
دلرَباdilrabā/
دلنازَهdilnāza/
دَولت‌بیdavlatbi/
دیککه /dikka/(از روسی)
دیلیَهdiliya/ (از روسی، گاهی به عنوان کوتاه‌شدۀ «دل‌افروز» با برخی از نام‌هایی است که با پیشوند «دل» آغاز می‌شوند.)
ذره‌گلzaragol// (بی‌تشدید)
رابیَه (تلفظ عامیانۀ «رابعَه».)
راحلَه
راضیَه
رجب‌گل
رخسارَه
رُخشانَه
رُزَه
رعنا
رقیَه
رمزیَه
روح‌انگیزrūhangēz/
ریتا (از روسی)
رَیحانَه
زُبَیدَه
زحل
زرنگار
زریّنَه
زلفیَه
زلَیخا
زُهرا (تلفظی از «زهرا».)
زِهوَر (مبدل زیور)
زیباzēbā/
زیبانِساzēbānesā// (صورتی از نام کهن «زیب‌النسا».)
زَیتونَه
زینب
زَینورَه
زیور
ساجدَهsājida/
ساچِه‌گل
سارا
سبرینَه (از روسی)
ستارَهsitāra/
سروِناز
سعادت
سعیدَه
سلامت
سَلی‌خان
سلیمَه
سمیرا
سمیرَه
سمیَّه
سنگینَه
سَوری
سومَن (مبدل «سمن»).
سومَن‌گل (مبدل «سمن‌گل»).
سَیاحت
سیّارَه
سَیرَم
سیلسیلا
شاخ‌صنم (تلفظی از «شاه‌صنم»).
شادی‌گل
شاه‌صنم
شبنم
شرارَه
شرف‌ماه
شریفَه
شریفَه‌ماه
شکرانَه
شمسیَه
شمعِ گل
شهادت
شهرِگل
شهزادَه
شهلا
شهنازَه
صافیَه
صَباحت
صدبرگ
صدف
صَناعت
صنم
صنَوبرsinavbar/
ضمیرَه
طاهرَهtāhira/
طِلا
طوطی
عابدَهbīda/ā
عایشَهāīša/
عزیزگل
عزیزَه
عَلَم‌گل
عیدِگلdegol/ī
غلط‌ماه
فاطمَهfātima/
فاطمَه‌گلfātimagol/
فَراغت
فرزانَه
فرنگیز (مبدل «فرنگیس»)
فریدَه
فَریشتَه (تلفظ کهن «فرشته» در پارسی دری)
فطرت
فیروزَه
فیلیپا (غربی)
قربان‌گل
قُمری
کَتیَه/katiya/ (از روسی)
کَرینَه (از روسی)
کولیا/ kōliyā/ (از روسی)
کیمیا
گَدابِیگی
گل
گل‌اندام
گل‌بانو
گل‌بهار
گُل‌پَختَه  (به معنای گلِ پنبه)
گل‌پری
گل‌چهرَه
گل‌چیره (تلفظی از «گل‌چهرَه».)
گل‌خُمار
گلدستَه
گلرخسار
گلریزgolrēz/
گُلِزارgolezār/
گل‌شَرَف
گلشن
گلنارَه
گلنازَه
گل‌نگار
گل‌وغنچَه
گلی
گنجینَه
گوزَل (از ترکی)
گَوهرgavhar/
گوهربیgavharbī/
گَهوَرgahvar// (مبدل «گوهر»)
لالَه
لَریسَه (از روسی)
لَطافت
لطیفَه
لعبت
لِنا (از روسی)
لوبا (از روسی)
لَیلا
ماهرخ
ماهرو
ماهِرَهmāhira/
ماه‌ِنَو/māhinav
مای‌نِسا )تلفظی از «ماه‌النسا».)
محبت
محبوبَه
مَحرَم
محمودَه
مَخفَرَت (تلفظی از «مغفرت».)
مَغفَرَت
مرجانَه
مرحبا
مرضیَه
مَروارید
مریم
مِژگانَهmižgāna/
مستانَه
مستورَه
مُسلمَهmuslima/
مطلوبَه
مطولبَه/matūlba/ (مبدل «مطلوبه».)
مفتونَه
مقدّسَه
مَلاحت
ملیکَهmalīka// (همان مَلِکه است که در ایران به صورت نادرست مَلَکه تلفظ می‌شود.)
ممتازmimtāz/
مملَکت
منظورَه
منوَّر
مُنیرَه
منیژَه
مَوجودَهmavjūda/
مَولودَهmavlūda/
مهرِنساmehrinisā// (صورتی از نام کهن «مهرالنساء»).
مهرنگار
مهری
مهناز
مهیّا
مهین‌‌بانو
مهینَه
میجگانَهmijgāna/ / (تلفظی از «مژگانه»).
مَیرَم (تلفظی از «مریم».)
مَیسَرَه
نادرَهnādira/
ناریَه
نازنین
نَتَشَه (از روسی)
نَدیَه (از روسی)
نذیرَه
نرگسnargis/
نِسا
نَستیا (از روسی)
نقرَهnuqra/
نگارَهnigāra/
نگینَهnigīna/
نِنسی (غربی)
نوریَه
نیساشکَه/nisāška/ (از روسی)
نیلوفر
ولیه (از روسی)
ویکََه (از روسی)
هَمچی‌گل
هَنگامَه
یادگارَه
یاسُمَنyāsuman/

پارسی زبانان سراسر جهان، همبسته شوید!

salmani

 • هموند
 • *
 • نوشتار: 2
 • امتیاز: 0
 • جنسیت : بانو
مرسی خیلی زیبا بود پستتون لطفا نام پسران رو هم بذارید
____________________________________________________________
شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد سبدخرید با سئوی فوق العاده

Supreme

 • کوشاترین های امرداد
 • *
 • نوشتار: 1,653
 • امتیاز: 495
  • عاقلان دانند

درود

با سپاس،نامهای پسرانه در:

شما دسترسی دیدن پیوندها راندارید. نام نویسی یا درونشد
پارسی زبانان سراسر جهان، همبسته شوید!

 

گروه امرداد

تارنما تالارها امردادنامه

تالارها

فایلخانه گاهشمار اساسنامه امرداد جستجو

گوناگون

یاری امرداد اسناد خلیج فارس

تارنماهای همسو

خبرگزاری میراث فرهنگی تاریخ فا هفته نامه امرداد